Somov-Nasimovitsch, E N - Zadachi I Etiudi, 1928

HELP