Wei Yi, (2725) - Bu Xiangzhi, (2705) - 12th Hainan Danzhou GM, lichess.org INT 2021 (7.3), lichess.org INT, 2021
D45
PGN