Wei Yi, (2725) - Yu, Yangyi (2704) - 12th Hainan Danzhou GM, lichess.org INT 2021 (2.2), lichess.org INT, 2021
E11
PGN